ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

จิตเวช ม.อ. =Practical Handbook of ..
จารุรินทร์ ปิตา..
  มี review
ระบบน้ำเหลืองและการสร้างหลอดน้ำเหลื..
อรวินท์ พร่างแส..
การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านควา..
เอกอุมา อิ้มคำ
  มี review
Short notes in clinical oncology : ..
ก่อเกียรติ์ กัง..
Theoretical basis for nursing /Mela..
McEwen, Melanie..
Advanced critical care in medical s..
GOWDA, SN NANJU..
Psychiatric nursing /[edited by] No..
Keltner, Norman..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
  มี review
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด.เล่มแรก ฉ..
ประสาร เปรมะสกุล.
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
ระบบร่างกายมนุษย์ ฉบับปรับปรุง =Hum..
อรกัญญ์ ภูมิโคก..
  มี review
การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้..
ดนัยศักดิ์ กาโร
เวชศาสตร์โรคหืดร่วมสมัย =Contempora..
ธีระศักดิ์ แก้ว..
พฤติกรรมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎี และการ..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
จิตวิทยาการรู้คิด=Cognitive psychol..
จุฑามาศ แหนจอน
Handbook of clinical nephrology /กิ..
กิตติ์รวี กฤษฏิ..
กายภาพบำบัดระบบหายใจ :เทคนิคการตรวจ..
ชุลี โจนส์ (อุบ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริม..
วณิชา พึ่งชมภู
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสารบรรณาธ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุ..
นิราศศิริ โรจนธ..
  มี review
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสารบรรณาธ..
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญ..
เนตรทอง นามพรม|..
  มี review
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /บรรณาธิการ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
  มี review
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ =Nursi..
กาญจนา ศรีสวัสดิ์
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
จารีศรี กุลศิริ..
การบริหารการพยาบาล =Nursing adminis..
รุ่งรัตน์ สุขะเ..
ไวรัสวิทยา =Virology /วิไลลักษณ์ ศิ..
วิไลลักษณ์ ศิริ..
จิตเวชศาสตร์=Psychiatry/บรรณาธิการ ..
นวนันท์ ปิยะวัฒ..
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การ..
พรศิริ พันธสี
  มี review
ครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก =Ges..
เรืองศักดิ์ เลิ..
เคล็ด(ไม่)ลับ กับการพยาบาลผู้ใหญ่ /..
อนุชา ไทยวงษ์
  มี review
Must 2 know: Adult เราต้องรอด/อนุชา..
อนุชา ไทยวงษ์|ู..
  มี review
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใชย,บ..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใชย,บ..
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : ..
สุวรรณี สิริเลิ..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วิลาวัณ..
วิลาวัณย์ เตือน..
ระยะตั้งครรภ์ คลอด และ หลังคลอด : ก..
สินีนาฏ หงษ์ระนัย
  มี review
การจัดการเท้าเบาหวาน: ศาสตร์และศิลป..
ชยพล ศิรินิยมชัย
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anat..
วิไล ชินธเนศ|ธั..
การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการ..
วันเพ็ญ ทรงคำ,บ..
ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด..
ศรีมนา นิยมค้า
เวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้..
Haseko Senior H..
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบอ..
สุรีพร ธนศิลป์
  มี review
ชีวเคมีทางการแพทย์ =[Medical bioche..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
  มี review
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน..
มหาวิทยาลัยศรีน..
มะเร็งหลอดอาหาร =Esophageal cancer ..
สมเกียรติ สรรพว..
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณ..
สุภาภรณ์ สุดหนอ..
  มี review
โรคที่เกิดจากความเจริญยุคใหม่ : บทบ..
กรุณี ขวัญบุญจัน
  มี review
แนวทางพิชิต OSCE /บรรณาธิการโดย, ธน..
ธนันดา ตระการวน..
  มี review
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทาง..
ยุทธชัย ไชยสิทธ..
  มี review
BASIC SLEEP MEDICINE เวชศาสตร์การนอ..
สมาคมโรคจากการห..
โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก ระบ..
สุวพร อนุกูลเรื..
Illness |\"เพราะมองหา จึงมองเห็น\"|..
พรจิรา ศุภราศรี
โภชนาการเด็กทันสมัย 2020/บรรณาธิการ..
สุภาพรรณ ตันตรช..
เสียดายแย่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน =The ..
Perry,Philippa...
Case studies, blood smear and spot ..
ดารินทร์ ซอโสตถ..
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ /กมลมาลย์ วิ..
กมลมาลย์ วิรัตน..
ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในกา..
Marescotti, Ros..
นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ =Innovations..
ณรงค์กร ซ้ายโพธ..
ตำราเวชศาสตร์ครอบครัว =Family medic..
สุชาติ ศุภปีติพ..
  มี review
การพยาบาลพื้นฐาน ปรับปรุงครั้งที่ 2..
สุปาณี เสนาดิสั..
โรคหลอดเลือดหัวใจ: การส่งเสริมการจั..
อาภรณ์ ดีนาน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุร..
วีระศักดิ์ ศริน..
  มี review
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุ..
จิราภรณ์ ศรีอ่อ..
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1 /..
ปฏิณัฐ บูรณะทรั..
  มี review
หนักแค่ไหนก็ไหว ถ้าใจแข็งแรง /ประเส..
ประเสริฐ ผลิตผล..
อายุรศาสตร์พื้นฐาน =Essentials of i..
ศิวศักดิ์ จุทอง..
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 2 /..
ปฏิณัฐ บูรณะทรั..
โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 4 /..
หทัยวรรณ รัตนบร..
การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต : กร..
ปิยากร หวังมหาพร
อายุรศาสตร์โรงพยาบาล =Hospital medi..
วิทยา ศรีดามา,บ..
  มี review
คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล /นลินี ปัญญ..
นลินี ปัญญาวโรภ..
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดู..
วีรศักดิ์ เมือง..
  มี review
จิตวิทยานั้นไซร้ ง่ายแท้หยั่งถึง =P..
แอมบริดจ์, เบน.
The latest evidence in cardiac life..
ฐปนวงศ์ มิตรสูง..
Complication of liver cirrhosis :di..
เกศรินทร์ ถานะภ..
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา /บรรณาธิ..
วันชัย เดชสมฤทธ..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช :การประ..
เอกอุมา อิ้มคำ
  มี review
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในกลุ่ม..
ขวัญพนมพร ธรรมไ..
  มี review
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
  มี review
การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการโดย..
ประทุม สร้อยวงค..
Community and public health nursing..
Rector, Cherie ..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 =Essentia..
ภัณฑิลา สิทธิกา..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 =Essentia..
ภัณฑิลา สิทธิกา..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ /จิ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฎิบัติการพยาบ..
ปิยะพร ศิษย์กุล..
  มี review
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อ..
ศิริพันธุ์ สาสั..
  มี review
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัต..
อรนันท์ หาญยุทธ.
  มี review
พยาบาลเวชปฏิบัติ: การวินิจฉัยแยกโรค..
ชนัญชิดาดุษฎี ท..
  มี review
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การ..
พรศิริ พันธสี
  มี review
การบริการอนามัยครอบครัว /นพมาศ ศรีเ..
นพมาศ ศรีเพชรวร..
  มี review
แผนที่ร่างกายมนุษย์ =The human body..
Ashwell, Ken|แอ..
  มี review
การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ..
สุพัตรา นุตรักษ..
  มี review
การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจั..
จิตตวดี เหรียญทอง
  มี review
การพยาบาลพื้นฐาน ปรับปรุงครั้งที่ 2..
สุปาณี เสนาดิสั..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : ..
ภาสกร เนตรทิพย์..
  มี review
Rosdahl\'s Textbook of basic nursin..
Rosdahl, Caroli..
แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว =Key ..
วริสรา ลุวีระ.|..
  มี review
Fundamentals of nursing :active lea..
Yoost, Barbara ..
Knowledge development in nursing :T..
Chinn, Peggy L...
Timby\\\\s Introductory to medical-..
Donnelly-Moreno..
กายวิภาคศาสตร์ 1 =Anatomy 1 /บังอร ..
บังอร ฉางทรัพย์
  มี review
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎีแ..
เกศินี สราญฤทธิ..
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ..
สมบัติ สกุลพรรณ์
  มี review
คู่มือยา =Handbook of drugs /ปราณี ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
  มี review
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง :การพยาบาลและก..
กันตพร ยอดใชย
  มี review
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
หลักการส่งเสริมสุขภาพ=Principle of ..
ณรงค์ศักดิ์ หนู..
Adult health nursing /Kim D. Cooper..
Cooper, Kim D.|..
  มี review
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา =Anatomy..
ปาร์รามอง||ภุชง..
  มี review
Introductory maternity & pediatric ..
Hatfield, Nancy..
Health assessment in nursing /Janet..
Weber, Janet||K..

วัสดุฯแนะนำ

สรุปตำรา

 

วารสารภาษาไทย        

ตำราหลักทางการพยาบาล 5 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
การพยาบาลชุมชน
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์


ปฏิทินกิจกรรม

NEWS Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.