ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

จิตเวช ม.อ. =Practical Handbook of ..
จารุรินทร์ ปิตา..
  มี review
Short notes in clinical oncology : ..
ก่อเกียรติ์ กัง..
Theoretical basis for nursing /Mela..
McEwen, Melanie..
Advanced critical care in medical s..
GOWDA, SN NANJU..
Psychiatric nursing /[edited by] No..
Keltner, Norman..
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด.เล่มแรก ฉ..
ประสาร เปรมะสกุล.
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
ระบบร่างกายมนุษย์ ฉบับปรับปรุง =Hum..
อรกัญญ์ ภูมิโคก..
  มี review
การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้..
ดนัยศักดิ์ กาโร
เวชศาสตร์โรคหืดร่วมสมัย =Contempora..
ธีระศักดิ์ แก้ว..
พฤติกรรมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎี และการ..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
จิตวิทยาการรู้คิด=Cognitive psychol..
จุฑามาศ แหนจอน
Handbook of clinical nephrology /กิ..
กิตติ์รวี กฤษฏิ..
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : ..
สุวรรณี สิริเลิ..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสารบรรณาธ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุ..
นิราศศิริ โรจนธ..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสารบรรณาธ..
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญ..
เนตรทอง นามพรม|..
  มี review
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /บรรณาธิการ..
พิมพาภรณ์ กลั่น..
  มี review
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ =Nursi..
กาญจนา ศรีสวัสดิ์
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือ..
จารีศรี กุลศิริ..
การบริหารการพยาบาล =Nursing adminis..
รุ่งรัตน์ สุขะเ..
จิตเวชศาสตร์=Psychiatry/บรรณาธิการ ..
นวนันท์ ปิยะวัฒ..
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การ..
พรศิริ พันธสี
  มี review
ครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก =Ges..
เรืองศักดิ์ เลิ..
เคล็ด(ไม่)ลับ กับการพยาบาลผู้ใหญ่ /..
อนุชา ไทยวงษ์
  มี review
Must 2 know: Adult เราต้องรอด/อนุชา..
อนุชา ไทยวงษ์|ู..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ

สรุปตำรา

 

วารสารภาษาไทย        

ตำราหลักทางการพยาบาล 5 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
การพยาบาลชุมชน
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์


ปฏิทินกิจกรรม

NEWS
NEWS Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.