Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/www/excellent/_counter.php on line 20

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/www/excellent/_counter.php on line 22
Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
  • โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗ โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗
  • แนวปฏิบัติที่ดีด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขถภาพผู้สุงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม แนวปฏิบัติที่ดีด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขถภาพผู้สุงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • โครงการวันกตัญญู ครอบครัวอบอุ่น โครงการวันกตัญญู ครอบครัวอบอุ่น

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

The Development of community- Based Health Promotion Model Toward Health of Eldery at Samukkee ‘s Urban of Mahasarakham Province (Phase II) การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

นางสาวบังอร เผ่าน้อย
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:52:11
นางเมธิณี เกตวาธิมาตร
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:51:30
นางนุสรา นามเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:58
นางประไพ กิตติบุญถวัลย์
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:20
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงผุสดี ก่อเจดี
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:49:39
นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 21:27:48
นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:50:58
ดร.กุลธิดา พานิชกุล
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:49:15
ดร.ทัศนีย์ เกรินกุลธร
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:41:00