เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. เวลาส่งเอกสารใบลาทุกประเภท ใบอนุญาตเดินทางไปราชการประชุม อบรม สอนภาคปฏิบัต(นิเทศ) งด/เปลี่ยนวันนิเทศ เปลี่ยนเวร ขอขึ้น หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้เรียบร้อยก่อนส่ง ก่อนเวลา 14.00 น. ( 2015-06-10 09:52:14 )
2. แจ้งเพื่อทราบ บุคลากรกรสายด้านผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน การมาปฏิบัติงานวันราชการให้สแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง ( 2015-04-08 14:05:40 )
3. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการลงเวลามาปฏิบัติงาน ( 2015-03-05 09:41:11 )
4. การบันทึกข้อมูลไปราชการนิเทศ ให้ใช้คำว่า สอนภาคปฏิบัติรายวิชา.............. นักศึกษาชั้นปี...........ระบุสถานที่ รพ.สต. / รพ. จังหวัด ........... ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง เวลา 14.30 น เวลาราชการ กรุณาอย่าส่งก่อนเลิกงาน ( 2014-11-28 15:16:37 )
5. การส่งใบลาป่วย ขอให้คณาจารย์ สายด้านผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้รีบส่งใบลาป่วยวันแรกที่มาปฏิบัติงาน ถ้าเกินสามวันทำการให้ระบุเหตุผล เพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการฯ ทราบ กรณี บุคลากรในกลุ่มภาควิชา และกลุ่มงานต่าง ๆ ลาป่วย กรุณาแจ้ง หัวหน้างานฯ ทราบ ( 2014-09-10 08:45:22 )
6. เรียน คณาจารย์ (สายด้านผู้สอน) และบุคลากรสายสนับสนุน การสั่งพิมพ์ใบขออนุมัติออกนอกเขต ไปราชการ ระบบใหม่ ให้สั่งพิมพ์ หน้า-หลัง ได้ โดยไม่ต้องแยกเป็น สองหน้าเพื่อประหยัดกระดาษ ( 2014-07-02 13:53:41 )
7. การส่งเอกสารขออนุญาตออกนอกเขตไปราชการ การลากิจ ลาพักผ่อน กรุณาระบุผู้รับมอบหมายงาน และผ่านหัวหน้างานขั้นต้น ตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่ง ใบลาป่วยให้ส่งวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ตามระเบียบการลาของข้าราชการ ส่งก่อนเวลา 14.30 น. ในวันราชการ ( 2014-06-25 09:59:38 )
8. ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วนที่สุด เรื่องการขออนุมัติออกนอกเขตไปราชการ ประชุม อบรม สมมันา ศึกษาดูงาน ให้คณาจารย์ สายด้านผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน ลงข้อมูลในระบบสบช.ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557เป็นต้นไป ส่วนเรื่องการลาทุกประเภทสบช.กำลังปรับปรุงฐานข้อมูล ( 2014-06-20 09:18:36 )
9. แจ้งเพื่อทราบ คณาจารย์สายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ขึ้นปฏิบัติงานวันหยุด ( 2014-01-25 10:14:08 )
10. แจ้งเพื่อทราบ ภาควิชาทุกภาควิชา และกลุ่มงานต่าง ๆ ( 2013-10-31 16:28:26 )

หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 15 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48