Get Adobe Flash player
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday7
mod_vvisit_counterThis week5
mod_vvisit_counterLast week123
mod_vvisit_counterThis month1541
mod_vvisit_counterLast month2298
mod_vvisit_counterAll days668642

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: มี.ค. ๒๙, ๒๕๖๓
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

The 2019 student exchange program will be implement in the first semester of the 2019 -2020 academic year (September 2019) ... read more

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ของ ดร.นิสากร วิบูลชัย เรื่อง Transformative Learning of Nursing Student after Participating in Contemplative Education through an Academic Service Project ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ จัวหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่7)ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ... read more
by camp26

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลผลิตมีคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาชุมชนที่เน้นหมายถึงการบริหารโดยจัดการศึกษา

1 . การคัดเลือกคนจากชุมชนมีงบสนับสนุนจากชุมชนการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชนการทำงานในชุมชน

2 . การจัดการเรียนการสนอเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยหลัก Communitybased และ ชุมชน ที่มุ่งเน้น โดยมีรูปแบบการเรียนรู้อิงสภาพจริง ( Authentic พิง ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจบุคคลครอบครัวและ แท้จริงชุมชนอย่าง

คุณภาพ หมายถึงมาตรฐานวิชาชีพมีคุณลักณะบั ณ บัณฑิตประสงค์ที่พึง

พันธกิจ? ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขบริการวิชาการสู่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญามีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นเพื่อบริการพยาบาลและสาธารณสุขแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปณิธาณ ปัญญาเลิศเทิดคุณภาพคุณธรรมนำ

???????????ปัญญาเลิศ คือความคิดดีคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์เกิดจากใฝ่รู้มีศีลสมาธิทำให้เกิดปัญญา

?????????? เทิดคุณธรรม คือการทำความดียึดมั่นดังนี้ในคุณธรรม

  • มีวินัยในซื่อสัตย์ตัวเอง
  • อดทนเสียสละขยัน
  • เอื้ออาทรมีความรับผิดชอบ
นำคุณภาพ
  • เมื่อคิดดีทำดีทำแล้วมีคุณค่าถูกต้องมีประโยชน์
  • มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ที่พึง
  • ใช้กุลยททธ์ประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม 5 สและสถานที่อยู่ทำงานน่า

คุณลักณะของบัณฑิตประสงค์ที่พึง

1 มีความรู้และทักษะทางพยาบาลวิชาการ

2 มีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลของวิชาชีพ

3 ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้

5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

6 มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

7 มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

9 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

?????????????

?? ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วิทยลัย

 

???ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกอินถวาหรือดอกพุดซ้อนซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์แสดงออกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลและเมตตากรุณา

 

สีประจำ วิทยาลัย?คือสี ?สีชมพูมะเหมี่ยว??(Chocking Pink) ?เป็นสีของเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยว ( สีชมพูเข้ม ) หมายถึงสีแห่งความเข้มแข็งความสดใสและมีชีวิตชีวา

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:%M น.)

 

สายตรงผู้อำนวยการ
ดร.นิสากร  วิบูลชัย
รักษาการผู้อำนวยการ

E-mail nisakorn1@smnc.ac.th 


ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน