ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
  มี review
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา /บรรณาธิ..
วันชัย เดชสมฤทธ..
โรคเบาหวานในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่..
จีรันดา สันติปร..
  มี review
Must 2 know: Adult เราต้องรอด/อนุชา..
อนุชา ไทยวงษ์|ู..
  มี review
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใชย,บ..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใชย,บ..
ชีวเคมีทางการแพทย์ =[Medical bioche..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
  มี review
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณ..
สุภาภรณ์ สุดหนอ..
  มี review
Illness |\"เพราะมองหา จึงมองเห็น\"|..
พรจิรา ศุภราศรี
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุ..
จิราภรณ์ ศรีอ่อ..
การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต : กร..
ปิยากร หวังมหาพร
The latest evidence in cardiac life..
ฐปนวงศ์ มิตรสูง..
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดู..
วีรศักดิ์ เมือง..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช :การประ..
เอกอุมา อิ้มคำ
  มี review
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในกลุ่ม..
ขวัญพนมพร ธรรมไ..
  มี review
การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการโดย..
ประทุม สร้อยวงค..
  มี review
Community and public health nursing..
Rector, Cherie ..
  มี review
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 =Essentia..
ภัณฑิลา สิทธิกา..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 =Essentia..
ภัณฑิลา สิทธิกา..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ /จิ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
  มี review
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
  มี review
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อ..
ศิริพันธุ์ สาสั..
  มี review
การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านควา..
เอกอุมา อิ้มคำ
  มี review
การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฎิบัติการพยาบ..
ปิยะพร ศิษย์กุล..
  มี review
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัต..
อรนันท์ หาญยุทธ.
  มี review
พยาบาลเวชปฏิบัติ: การวินิจฉัยแยกโรค..
ชนัญชิดาดุษฎี ท..
  มี review
Basic geriatric nursing /Patricia W..
Williams, Patri..
  มี review
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎีแ..
เกศินี สราญฤทธิ..
แผนที่ร่างกายมนุษย์ =The human body..
Ashwell, Ken|แอ..
  มี review
การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ..
สุพัตรา นุตรักษ..
  มี review
การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจั..
จิตตวดี เหรียญทอง
  มี review
การพยาบาลพื้นฐาน ปรับปรุงครั้งที่ 2..
สุปาณี เสนาดิสั..
  มี review
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : ..
ภาสกร เนตรทิพย์..
  มี review
Rosdahl\'s Textbook of basic nursin..
Rosdahl, Caroli..
แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว =Key ..
วริสรา ลุวีระ.|..
  มี review
Fundamentals of nursing :active lea..
Yoost, Barbara ..
Knowledge development in nursing :T..
Chinn, Peggy L...
Adult health nursing /Kim D. Cooper..
Cooper, Kim D.|..
  มี review
Timby\\\\s Introductory to medical-..
Donnelly-Moreno..
คู่มือยา =Handbook of drugs /ปราณี ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
  มี review
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ..
สมบัติ สกุลพรรณ์
  มี review
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง :การพยาบาลและก..
กันตพร ยอดใชย
  มี review
หลักการส่งเสริมสุขภาพ=Principle of ..
ณรงค์ศักดิ์ หนู..
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา =Anatomy..
ปาร์รามอง||ภุชง..
  มี review
Introductory maternity & pediatric ..
Hatfield, Nancy..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉ..
รักชนก คชไกร,บร..
Health assessment in nursing /Janet..
Weber, Janet||K..
การพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย =Nu..
ณัชนันท์ ชีวานน..
การพยาบาลเด็กเล่ม 1:หลักและแนวคิดเก..
พรทิพย์ ศิริบูร..
  มี review
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช =Psychiat..
วไลลักษณ์ พุ่มพวง
  มี review
ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ..
ลออ สิงหโชติสุข..
  มี review
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่..
ทิพาพร วงศ์หงษ์..
  มี review
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
  มี review
พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลั..
ศราวุธ ปาลิโภชน์.
การพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักกา..

  มี review
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน =Pediatric Em..
พรพรรณ ศรีพรสวร..
  มี review
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีที่มี..
ปิยะภรณ์ ประสิท..
  มี review
Fundamentals of nursing :The art an..
Taylor, Carol R..
Wong\\\'s Nursing Care of Infants a..
Hockenberry, Ma..
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์:..
ณัชชา วรรณนิยม,..
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่..
สมบูรณ์ บุณยเกี..
  มี review
ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น..
ขวัญชัย ไพโรจน์..
  มี review
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่..
ทิพาพร วงศ์หงษ์..
  มี review
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ =Adul..
องุ่น น้อยอุดม,..
  มี review
ภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอ..
สินีนาฏ หงษ์ระนัย
  มี review
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล =Ethics for ..
อรนันท์ หาญยุทธ
  มี review
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น :แนวคิดพื้นฐา..
ดวงใจ วัฒนสินธุ์.
ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภา..
สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร..
วีรพล คู่คงวิริ..
  มี review
กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ =Pediatr..

  มี review
การพยาบาลที่มีความผิดปกติผู้ป่วยระบ..
ปานดวงใจ ไทยดำร..
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล =Skill..
อภิรดี นันท์ศุภ..
  มี review
กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี แ..
ลัดดาวัลย์ ไวยส..
  มี review
การศึกษาทางวิทยาการระบาดวิทยา =Epid..
อาจินต์ สงทับ
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด /เก..
เกรียงศักดิ์ จี..
  มี review
คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน =Han..
ณัฐสุรางค์ บุญจ..
  มี review
Ramathibodi handbook of Neonatology..
คณาจารย์ สาขาวิ..
  มี review
การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระ..
วาสินี วิเศษฤทธ..
การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด (..
มหาวิทยาลัยนเรศ..
  มี review
Nursing diagnosis reference manual ..
Phelps, Linda Lee
โรคติดเชื้อในเด็ก: การวินิจฉัยทางจุ..
สุวพร อนุกูลเรื..
  มี review
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)..
พรทิพย์ ศิริบูร..
  มี review
เวชศาสตร์ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพขอ..
วริสรา ลุวีระ.|..
Psychiatric-mental health nursing /..
Videbeck, Sheil..
ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิ..
โรส ภักดีโต ||ส..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพชุมชน: การแก้ไขปัญหา..
ทิตยาวดี อินทรา..
  มี review
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย /วรร..
วรรณไพร แย้มมา|..
  มี review
การบริหารทางการพยาบาล แนวคิดสู่การป..
ลออ สิงหโชติสุข..
หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamenta..
ศิริพร สว่างจิต..
การพยาบาลจิตเวช =Psychiatric nursin..
เนตรชนก แก้วจัน..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย /ขวัญ..
ขวัญฤทัย ธรรมกิ..
คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล =Handboo..
ปราณี ทู้ไพเราะ
กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่..
อรุณี เฮงยศมาก...
การพยาบาล หู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุงค..
ศรีสุนทรา เจิมว..
Childhood Obesity: A Comprehensive ..
อรพร ดำรงวงศ์ศิ..
  มี review
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1=Clinical g..
มรุต ญาณารณพ,บร..
โภชนาการกับการตั้งครรภ์ในเวชปฏิบัติ..
จรินทร์ทิพย์ สม..
  มี review
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ =Ped..
ไกลตา ศรีสิงห์|..
  มี review
สู้ดิวะ /กฤตไท ธนสมบัติกุล
กฤตไท ธนสมบัติกุล
ICU SURVIVAL GUIDEBOOK :Critical: t..
สุทัศน์ รุ่งเรื..
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท..
สมาคมโรคไตแห่งป..
การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย
จารุวรรณ สนองญาติ
เทคนิคการตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล (ฉ..
สิริรัตน์ จันทร..
ภาษาอังกฤษทางคลินิก แพทย์ & พยาบาล ..
เทย์, จอย.|Joy ..
ฮุกกะ: ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก =T..
วิกิง, ไมก์.||พ..
การบริการอนามัยครอบครัว /นพมาศ ศรีเ..
นพมาศ ศรีเพชรวร..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ

สรุปตำรา

 

วารสารภาษาไทย        

ตำราหลักทางการพยาบาล 5 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
การพยาบาลชุมชน
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์


ปฏิทินกิจกรรม

NEWS Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.